Ordningsregler


ORDNINGSREGLER OCH INFORMATION FÖR BRF SLÄGGAN 12

 

A

ADRESS

Bostadsrättsföreningen Släggan 12 finns på Hornsgatan 158 A, B, C och postadressen är 11728 Stockholm. Föreningen bildades 1984, har 35 medlemmar och tre affärslokaler.


AVFALL

– Hushållssopor, och endast hushållssopor, slängs i sopnedkastet på gården.
– Papper och tidningar slängs i därför avsett kärl i källaren i B-huset. Inga kartonger och helst inte kuvert, eftersom klistret kan skada vissa maskiner.
– Grovsopor slängs i därför avsett kärl i grovsoprummet i källaren i B-huset. Om du behöver bli av med skrymmande sopor som soffor, kylskåp och liknande, kontakta SUEZ (Sita) direkt och kom överens om hämtning. Tomglas hör inte hemma här utan på närmsta station för återvinning. OBS! Vik ihop kartonger, de tar alldeles för stor plats annars.
– Elsopor, och endast elsopor, slängs i gallervagnen i grovsoprummet.
– Miljöfarligt avfall slängs på annan, därför avsedd plats. Läs info på dörren. Ingen målarfärg och inga batterier.


AVGIFTER

Avgifterna baseras på lägenhetens andelstal och betalas i förskott månadsvis eller kvartalsvid, efter överenskommelse. Obs att skyldighet att betala avgiften kvarstår även om ingen avi delats ut.

 

B

BALKONGER / EVAKUERINGSBALKONG / UTEPLATSER
– Inga blomlådor får hängas på balkongernas utsida. Balkongerna tillhör föreningen men det åligger innehavaren att sköta dem.
– Evakueringsbalkonger – finns på plan 3 och 4 i C-huset –  får endast användas med försiktighet och föremål som placeras på balkongerna får inte försvåra eventuella räddningsinsatser.
– De (fyra) uteplatser som hör till lägenheter i bottenplanet sköts av respektive innehavare och får inte hanteras så att det blir till men för annan medlem.


BRANDVARNARE

– Alla hushåll är skyldiga att ha minst en fungerande brandvarnare per lägenhet, företrädesvis placerade i taket. Kontrollera dem varje år och byt batteri vid behov.

BREDBAND
– Föreningen har tecknat ett gruppavtal med Comhem.
– Fiber finns framdraget till varje lägenhet.


C

CYKLAR

– Cykelrum finns i källaren i B-huset. Inga cyklar får ställas på gården eller i trapphallar. Gamla, oanvända cyklar kan komma att avlägsnas i samband med städdagar, efter avisering.

E

EL

– Varje hushåll är ansvarigt för den elektricitet som hör till lägenheten. Ett elrum finns med ingång från cykelkällaren, där varje lägenhet har ett proppskåp. Rätt beteckning finns på elcentralen i din lägenhet.

F
FASTIGHETEN
– Fastigheten byggdes 1903-1904 och lägenheterna har i allmänhet tidstypisk sekelskifteskaraktär. Inga större förändringar i interiören får göras utan att kontakta styrelsen.

FASTIGHETSSKÖTSEL
– Föreningen har ingen fast anställd fastighetsskötare. Det ligger i allas intresse att hålla god ordning för att hålla kostnaderna nere. Vid akuta problem kontakta någon i styrelsen.

FÖRRÅD
Alla lägenheter har ett förråd i källaren. Obs att inga föremål får placeras varaktigt utanför förråden eller i angränsande utrymmen.

FÖRSÄLJNING
– Vid försäljning av lägenheten skall styrelsen kontaktas, för att försäljningen och den nya medlemmen ska godkännas. Överlåtelseavgiften betalas av köparen.

FÖRSÄKRING
– Alla medlemmar är skyldiga att ha en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

FÖRVALTNING
– Släggan 12 förvaltas av förvaltningsbolaget Fastum, som sköter föreningens ekonomi.

G
GÅRDEN
– Grill finns i förrådet på gården. Glöm inte att rengöra den efter användning.
– Husdjur är av förklarliga skäl inte tillåtna på gården.
– Julgranar. Föreningens julgran med belysning sköts av styrelsen, medlemmars uttjänta julgranar får på inga villkor placeras på gården utan fraktas bort till därför avsedd plats.
– Rökning. Föreningen har placerat askkoppar i svart plast, som skall användas. Inga fimpar på gården således.
– Uteplatsen kan användas av alla medlemmar. Tänk på att visa hänsyn, särskilt kvällstid, eftersom alltför hög ljudnivå kan upplevas störande. Och självklart städar du alltid efter dig.

GÄSTLÄGENHETEN
– I källaren till 158 A finns en mindre gästlägenhet som kan hyras av medlemmar och som bokas genom styrelsen. I samband med bokning får du relevanta uppgifter om regler, hyra etc.

H
HISS
– Hiss finns i A- och B-uppgången. Källarnyckel krävs för tillgång till källarplanet. I samband med renoveringsarbeten eller flytt, täck vid behov in hissens innandöme för att förhindra skador på hissens insida, annars kan du bli ersättningsskyldig för uppkomna skador.

HÄNSYN
– För att alla ska trivas finns det några saker att tänka på. Du bör inte spela hög musik, dammsuga eller använda högljudda apparater mellan klockan 22 och 07. Dagtid kan dessa saker vara svåra att undvika, t ex i samband med renoveringar, men även då bör en viss hänsyn visas. Förbered gärna dina grannar när arbeten eller fest är på gång. Fredag och lördag är det rimligt att festens ljud dämpas vid kl 24. Samma regler gäller för vistelse på gården och balkongerna.

I
IDÉER / FÖRSLAG
– Om du har idéer eller förslag är du välkommen att kontakta en styrelsemedlem, så förmedlas dina synpunkter vidare. Namn på styrelsemedlemmar med e-postadresser finns anslagna i porten.

INFORMATION
– Information sprids huvudsakligen med e-post, genom anslag i porten eller i vissa fall genom utdelning i brevlådan, i undantagsfall via brev. Föreningens hemsida www.slaggan12.se innehåller basfakta om föreningen, såsom stadgar, ordningsregler, lägenhetsnummer, andelstal, boende i huset etc.

K
KAKELUGNAR / ELDSTÄDER
– I princip råder eldningsförbud för kakelugnarna, med undantag för dem som är genomgångna och har fått eldningstillstånd.

KÄLLARE
– Källaren nås från gården genom två nedgångar, från hiss i uppgång A och B samt från gatan. Där finns soprum, cykelrum, elrum, tvättstuga, maskinrum för bergvärme, gästlägenhet och medlemmarnas källarförråd.

L
LÄGENHETSNUMRERING
– Lägenheterna är numrerade enligt det nationella lägenhetsregistret, från 1001-1501. Den gamla tresiffriga numreringen finns på hemsidan och på anmälningslistan i tvättstugan.

 N
NAMNSKYLTAR
– Föreningen ombesörjer namnskylt till ytterdörren till nya medlemmar samt namn i porten. Meddela styrelsen dina önskenmål.

P
PORTEN
– Det är viktigt att portar och dörrar in till huset stängs ordentligt, bl a på grund av inbrottsrisken, särskilt på vintern då problem kan uppstå. Om det finns brister, tveka inte att kontakta styrelsen.

R
RENOVERING OCH REPARATIONER
– Du ska som lägenhetsinnehavare hålla lägenheten i gott skick och får inte göra väsentliga förändringar som t ex kräver bygglov utan att inhämta styrelsens tillstånd. Åtgärderna skall utföras på ett fackmannamässigt sätt och du svarar själv för nödvändiga myndighetstillstånd. Glöm inte att du är ansvarig för uppkomna skador, även sådana orsakade av tidigare innehavare. Kom ihåg att ta hänsyn och vid behov varsko grannarna. Det är viktigt att du noga studerar § 5-12 i föreningens stadgar. OBS! Anmäl renoveringar till styrelsen, placera inte byggmaterial i trapphuset och tänk på att skydda hissen vid transporter.

S
SNÖSKOTTNING
– Medlemmarna sköter snöskottningen en vecka i taget enligt ett rullande schema som anslås i slutet av året. Om man är förhindrad denna vecka byter man med någon på listan, annars vänder man sig till styrelsen. Underlåtenhet att fullgöra sina åligganden kan innebära ekonomiska sanktioner.

STADGAR
– Föreningens stadgar finns på hemsidan www.slaggan12.se  Läs dem noga!

STYRELSE
– Styrelsen består av minst tre, högst sju medlemmar och högst tre suppleanter som väljs på två år. För aktuell styrelse, se anslag i porten.

STÄDNING
– Städningen sköts av en städfirma. Ju bättre vi sköter oss desto mindre kostnader för alla.
– Städdag anordnas varje år, vanligtvis i maj. Frånvaro kan innebära ekonomiska sanktioner.

T
TRAPPHUSET
– Inga skrymmande föremål får placeras i trapphuset. Det gäller cyklar, barnvagnar, rullatorer, möbler och byggnadsmaterial som förhindrar trappstädning och försvårar utrymning vid brand.

 TVÄTTSTUGA
– Tvättstugan ligger i källaren mellan A- och B-huset. Den innehåller tre tvättmaskiner, två torktumlare, ett torkrum och en elektrisk mangel. Boka tid och följ de anvisningar som finns och glöm inte att städa efter dig!

U
UPPVÄRMNING
– Fastigheten värms upp genom bergvärme. Värmepumpar finns i maskinrummet i källaren mellan A- och B-huset.

UTHYRNING
– Man har rätt att hyra ut sin lägenhet under vissa villkor. Man ansöker skriftligen hos styrelsen och anger varför, när och till vem man tänker hyra ut. Föreningen har rätt att ta ut en avgift vid andrahandsuthyrning. Om man bryter mot dessa regler kan man i värsta fall förlora lägenheten.

V
VENTILATION

– Du får inte koppla en motordriven fläkt till den centrala ventilationen då det kan orsaka problem för grannarna. Ventilationen inne i lägenheten ansvarar varje innehavare för.

Å
ÅRSMÖTE / FÖRENINGSSTÄMMA
– Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls mellan första april och sista juni varje år. Kallelse sker minst två veckor i förväg. Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen eller revisor finner skäl till det eller minst fem av föreningens medlemmar skriftligen begär det (Stadgarna § 29).
– Ärenden/motioner skall anmälas till styrelsen senast den 1 mars eller senare tidpunkt som styrelsen bestämmer.
– Varje medlem/närstående har rösträtt eller kan rösta genom ombud (Stadgarna § 33).

Stockholm 2019