Tantolunden

En av de mest omtyckta platserna kring Hornstull – Tantolunden. På Stockholms stads hemsida kan du läsa lite om den planerade upprustningen av strandpromenaden.

Tantolunden

Tantolunden har fått sitt namn efter den stora egendomen Tanto som tidigare fanns här. Den Ekermanska malmgården som fortfarande finns kvar i parkens sydöstra del, byggdes mot 1700-talets slut och den kuperade och stenbundna marken förvandlades till en vacker trädgård. Där fanns mängder av fruktträd, bärbuskar och även tobaksodlingar, men hela trädgården försvann i och med järnvägens tillkomst, dock finns några mycket gamla parklindar Tilia europaea Pallida kvar. Tantolunden är en av stadens viktiga bergsparker som anlades i slutet av 1800-talet efter Albert Lindhagens stadsregleringsplan. I Tanto började arbetena 1885 genom att sopor breddes ut som fyllning mellan bergsskrevorna. Mer än 2000 träd planterades och gräsmattor anlades. Vid sekelskiftet beslutades att Tantolunden tillsammans med fyra andra parker skulle bli en lek- och idrottspark. En idrottsplan anlades mitt i parken och lekytor ordnades längs Ringvägen, som dock togs bort vid högertrafikomläggningen, då biluppställningsplatser behövdes. €ven den förr så omtalade friluftsteatern, där Julia Caesar triumferade är numera borta.

Tantolunden, som är en av stadens finaste parker är ett kuperat grönskande landskap som också har kala klippor och vacker sjöutsikt. I sluttningarna ner mot Årstaviken ligger idylliska små kolonistugor med vackra trädgårdar.Vid Molitors malmgård i anslutning till Årstabron finns inerstadens toligen största parklind Tilia europaea Pallida. Den har en omkrets av ca 5 meter.

Strandpromenaden Eriksdalslunden-Tantolunden

Gatu- och fastighetskontoret har arbetat fram ett programförslag till upprustning av strandpromenaden mellan Eriksdalslunden och Tantolunden. Stråket är ett av Stockholms mest nyttjade promenad-, jogging- och cykelstråk, längden är ca 3 km och spänner från Liljeholmsbron i väster till Hammarby sluss i öster. Promenadens olika miljöer och närheten till vattnet gör det till en spännande och attraktiv miljö, dock har eftersatt underhåll medfört behov av upprustning samtidigt som nya aktiviteter efterfrågas. Målsättningen är att dagens karaktär på strandpromenaden bevaras och att med enkla medel förbättra och förtydliga stråket. Nya tillägg i form av t.ex. sittbryggor, en hammockplats och en volleybollplan planeras. Ambitionen är att frigöra strandlinjen från båtuppläggning så att vattnet blir mer synligt längs hela sträckan samtidigt som båtuppläggningarna tydligare avgränsas mot promenaden. Pengar för upprustning (6 mkr) finns reserverade i verksamhetsprogrammet.

Åtgärder i korthet:
– Strandskoningen åtgärdas för att säkra strandkanten
– Belysningen kompletteras med enhetlig armatur utmed hela sträckan
– Befintliga asfalts- respektive stenmjölsbeläggningar justeras
– Gallring av trädbeståndet för att skapa utblickar och för att gynna kvarstående träd
– Sittplatser i form av nya bänkar, sittbryggor och en gunghammock
– Avgränsning av båtuppläggningsytor med låga staket och markeringar i beläggning
– Nya aktivitetsytor i form av beachvollyplan och boulebana

Vid frågor kontakta Anneli Wallgren  (landskapsarkitekt) tel 508 262 18 eller
Johnny Forssell  (anläggningsingenjör) tel 508 263 75